Obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť GA property s.r.o.
so sídlom Varšavská 425/106, Ostrava, 70900, Česká republika
IČO: 05398835 (DIČ CZ05398835)
Na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu na internetovej adrese www.epriemysel.sk

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky") spoločnosti (ďalej len "Spoločnosť") GA property s.r.o., so sídlom Varšavská 425/106, Ostrava, 70900, Česká republika, IČO: 05398835 (DIČ CZ05398835), zapísaná v obchodnom registri C 77085 vedenom na Krajskom súde v Ostrave. Vložka (ďalej len "predávajúci"), upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občianskeho zákonníka (ďalej len "Občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva"), uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej stránke umiestnenej na internetovej adrese (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2 V prípade výrobkov uvedených skladom alebo skladom v distribučnom centre, je zvyčajná dodacia lehota 2 - 5 pracovných dní. V prípade sporadických produktov alebo nedostupnosti v distribučnom centre môže byť dodacia lehota až 1 - 30 týždňov. O dodacej lehote bude kupujúci informovaný e - mailom po prijatí objednávky.

Skladom alebo Skladom v distribučnom centre - znamená, že tovar máme na sklade v Ostrave alebo v rámci Českej a Slovenskej republiky. Môže však byť aj u našich dodávateľov v Holandsku, Nemecku atď.

1.3 Obchodné podmienky sa neuplatňujú, ak osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou konajúcou pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.4 V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa môžu líšiť od obchodných podmienok. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.5.OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY PRE SPOTREBITEĽOV je prílohou obchodných podmienok. Pri žiadosti o vrátenie peňazí je potrebné vyplniť a podpísať formulár na refundáciu a zaslať nám ho e - mailom.

1.6 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku.

1.7 Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Toto ustanovenie nemá vplyv na práva a povinnosti, ktoré vznikli počas platnosti predchádzajúcej verzie zmluvných podmienok.

2. DEFINÍCIA POJMOV

2.1 Spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, zmluva o dielo alebo iné zmluvy, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane podnikateľ.

2.2. Spotrebiteľom je každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Na uplatnenie práva z vád (záruka) predávaného tovaru sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, ak nie je v zmluve dohodnuté inak alebo ak nedošlo k porušeniu záruky a zmluvných podmienok.

2.3 Podnikateľ, spoločnosť - kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je podnikateľom. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy v súvislosti s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo podobnou činnosťou alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania, alebo osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa. Na uplatnenie práva na reklamáciu vady (záruka) predávaného tovaru sa vzťahuje zákonná lehota 12 mesiacov, ak nie je v zmluve dohodnuté inak alebo ak nedošlo k porušeniu záručných a obchodných podmienok.

2.4 Sklad a distribučné centrum Sklad - ide o sklady tovaru v Ostrave alebo v rámci Českej alebo Slovenskej republiky alebo sklady nachádzajúce sa v Holandsku, Nemecku a Taliansku.

3. ÚČET UŽÍVATEĽA

3.1 Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského konta. Kupujúci môže vo svojom používateľskom rozhraní zadávať objednávky tovaru (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci objednať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3.2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v používateľskom účte vždy, keď sa zmenia. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

3.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať dôvernosť informácií potrebných na prístup k svojmu používateľskému účtu.

3.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

3.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak kupujúci dlhší čas nepoužíva svoj používateľský účet alebo ak kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

3.6 Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

4. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1 Všetky prezentácie tovaru na webovom rozhraní obchodu majú informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa neuplatňujú.

4.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane cien jednotlivých tovarov a nákladov na vrátenie tovaru, ak tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti, kým sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.3 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Českej republiky.

4.4 Kupujúci si objedná tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu.

Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

- objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru; 

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

4.5. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo objednať. Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky kupujúcemu bezodkladne po jej prijatí e - mailom na e - mailovú adresu kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len "e - mailová adresa kupujúceho").

4.6 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

4.7 Údaje kupujúceho (meno, adresa, číslo občianskeho preukazu atď.) uvedené v objednávke sú platné, záväzné a v budúcnosti ich nemožno meniť.

4.8 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

4.9 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a neodlišujú sa od základnej sadzby.

4.10. Predávajúci si vyhradzuje právo, na základe ktorého môže byť určitý tovar ponúkaný na predaj len zákazníkom, ktorí sú podnikateľmi (predaj na IČO) alebo firmami, pozri bod 2.3.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Kupujúci môže zaplatiť cenu Tovaru a akékoľvek náklady spojené s dodaním Tovaru podľa Kúpnej zmluvy Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
bankovým prevodom vopred na účet predávajúceho:

Bankový účet: 2025390243/0800
IBAN: CZ4608000000002025390243
BIC: GIBACZPX

(ďalej len "účet predávajúceho");

5.2 Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

5.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú podobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred.

5.4 V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 72 hodín od uzavretia kúpnej zmluvy.

5.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby do 36 hodín od odoslania objednávky. V prípade nezaplatenia do 36 hodín, si predávajúci vyhradzuje právo zrušiť objednávku a odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená, keď je príslušná suma pripísaná na účet predávajúceho.

5.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak kupujúci nepotvrdí objednávku (článok 3.6), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Článok 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa neuplatňuje.

5.7 Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné kombinovať.

5.8 Tak ako to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu kupujúceho.

5.9. Pri predaji tovaru na Slovensko - cena sa prepočíta aktuálnym kurzom.

5.10 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vydať kupujúcemu doklad o kúpe. Zároveň je povinný zaevidovať prijaté tržby u správcu dane online; v prípade technickej poruchy najneskôr do 48 hodín.

6. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť okrem iného od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru, ktorý:

- bol upravený podľa želania kupujúceho alebo pre osobu kupujúceho;

- obsahuje tovar podliehajúci rýchlej skaze;

- bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;

- bol v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal, a ktorý nemožno z hygienických dôvodov vrátiť;

- obsahuje zvukovú alebo obrazovú nahrávku alebo počítačový program, ak spotrebiteľ poškodil pôvodný obal.

6.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. Obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, pričom ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, táto lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu zaslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť Vzorový reklamačný formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať, okrem iného, aj na adresu prevádzkárne predávajúceho "Service Tech", Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho "reklamace@epriemysel.sk" .

6.3 V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa Kúpna zmluva ruší a Tovar musí byť vrátený predávajúcemu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

6.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia Kupujúceho od Zmluvy rovnakým spôsobom, akým ich Predávajúci od Kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim alebo iným spôsobom, ak s tým kupujúci súhlasí a kupujúcemu nevzniknú žiadne dodatočné náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci vráti tovar alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Pri žiadosti o vrátenie peňazí je potrebné vyplniť a podpísať formulár na refundáciu a zaslať nám ho e-mailom.

6.5 Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať nárok na náhradu škody na tovare proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

6.6. V prípadoch, kedy má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to až do momentu prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu v hotovosti na účet určený kupujúcim.

6.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu dar, darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.

6.8 Tovar objednaný kupujúcim (na IČO) nevymieňame ani nevraciame.

7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

7.1. V prípade, že je objem alebo rozmer zásielky väčší ako sú prepravcom stanovené limity, je potrebné objednávku poslať ako nadrozmernú. V takomto prípade si predajca vyhradzuje právo na úpravu ceny dopravy podľa aktuálneho cenníka prepravnej spoločnosti. Zákazník bude o tejto zmene vopred informovaný, aby zmenu odsúhlasil ešte pred spracovaním objednávky. Ak nebude kupujúci s touto zmenou a navýšením ceny za dopravu súhlasiť, bude na základe toho objednávka stornovaná. 

7.2 Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať Tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať Tovar pri jeho dodaní.

7.3 V prípade, že kupujúcemu bude potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť ďalšie náklady spojené s opakovaným alebo iným spôsobom dodania tovaru. .

7.4 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný:

- skontrolovať neporušenosť obalov a zakúpeného tovaru;

- množstvo a kvalitu.

V prípade akýchkoľvek závad má zákazník povinnosť toto bezodkladne oznámiť predávajúcemu a to najneskôr do 12 hodín od prevzatia zásielky a to výhradne e -mailom na adresu - reklamace@epriemysel.sk . Oznámení reklamácii je nutné doložiť nasledujúce podklady viď nižšie. Bez týchto podkladov nie je možné reklamáciu zahájiť a bude automaticky zamietnutá.

Poškodenie zásielky:

Na náhradu škody spôsobenej dopravcom nám predložte doklady o:

- doklad o obsahu zásielky (napr. dodací list, predajná faktúra atď.) s uvedením poškodených položiek a počtu poškodených položiek;

- fotodokumentáciu celého balenia (všetky čitateľné etikety, obaly, výplňový materiál, tovar atď.);

- kópiu Protokolu o poškodení, ak bol vystavený a ak aj potvrdzuje, že balík mal pri doručení známky vonkajšieho poškodenia.

8. PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z CHYBNÉHO PLNENIA

8.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti s právami z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

8.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar je pri prevzatí bez vád. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim má tovar:

-  vlastnosti dohodnuté medzi zmluvnými stranami, a ak k dohode nedošlo, má vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy;

- je vhodný na účel, ktorý predávajúci uvádza, že sa má použiť, alebo na ktorý sa tovar tohto druhu zvyčajne používa;

- zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára;

- je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a spĺňa požiadavky právnych predpisov.

8.3 Ustanovenia uvedené v článku 7.2 Obchodných podmienok sa nevzťahujú na tovar predávaný za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, alebo za opotrebovanie spôsobené bežným používaním, za vadu použitého tovaru zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4 Ak sa vada prejaví do šiestich mesiacov od prevzatia, tovar sa považuje za vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo na reklamáciu vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare v lehote dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.5 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci na adrese prevádzkarne predávajúceho, kde je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, alebo v sídle miesta podnikania.

8.6 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upravovať reklamačný poriadok predávajúceho.

8.7 Tovar určitých značiek (budete informovaní pri zadávaní objednávky) sa predáva len a výlučne na identifikačné číslo.

8.8 Na tovar zakúpený na IČO sa vzťahuje 12 - mesačná záruka, ak nie je uvedené inak. Na tovar zakúpený ako konečný spotrebiteľ, sa vzťahuje záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak.

8.9 Záruka sa nevzťahuje na diely a komponenty, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu (gumičky, tesnenia, kontrolky, batérie - a ak nie sú súčasťou výrobku atď.).

8.10. Priebeh reklamácie

Pri reklamácii je ju potrebné písomne poslať na adresu reklamacie@epriemysel.sk spolu s priloženým a riadne vyplneným FORMULÁROM NA REKLAMÁCIU (pozri vyššie) a s dokladom o kúpe (ktorý ste dostali pri kúpe) s fotografiou alebo video dokumentáciou reklamovanej chyby.

Naši zamestnanci Vás potom budú do 5 pracovných dní kontaktovať e-mailom a oznámia Vám ďalší postup (oprava, výmena, zaslanie do servisu atď.).

Ak sa s našim zamestnancom nedohodnete inak, tak adresa na zasielanie tovaru na reklamáciu je:

Service Tech, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00, Česká republika 

Vyplnený a podpísaný vzorový formulár + doklad o kúpe + faktúru + tovar na reklamáciu zašlite na REKLAMÁCIU len po predchádzajúcej dohode (pozri body 1. a 2.).

Vzor reklamačného formulára je priložený (tento formulár vyplňte a odošlite späť len v prípade, že chcete zakúpený výrobok REKLAMOVAŤ).

POZOR! Balík musí byť viditeľne označený "REKLAMÁCIA EPRIEMYSEL", inak nebude prijatý na reklamáciu.

Neposielajte prostredníctvom Českej pošty, inak nebude zásielka prijatá na reklamáciu.

Použite napr. https://e-balik.cz alebo iného kvalitného prepravcu.

 9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI STRÁN

9.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

9.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť a nedodať tovar v nasledujúcich prípadoch:

a) tovar sa už nevyrába
b) tovar nie je dodaný
c) alebo sa výrazne zmenila cena tovaru od dodávateľa

Predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, aby sa dohodli na ďalšom postupe v prípade, že táto situácia nastane. Ak kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, táto suma bude prevedená späť na bankový účet kupujúceho.

9.3 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

9.4. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie kupujúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

9.5 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim v rámci kúpnej zmluvy možno použiť platformu na riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9.6 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

9.7 Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný obchodný orgán. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.8 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

9.9 Vzhľadom na situáciu na svetovom trhu v súvislosti s koronavírusom a súvisiacimi záležitosťami sú niektoré dodávky tovaru do Českej republiky obmedzené a oneskorené. Tým pádom si vyhradzujeme právo nedodať tovar v plnom rozsahu alebo len čiastočne a podľa aktuálnej situácie. O stave vašej objednávky vás budeme vždy informovať. Ďakujeme vám za pochopenie a dúfame, že sa situácia čoskoro upokojí.

10. OCHRANA ÚDAJOV

10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

10.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo (ďalej spoločne len "osobné údaje").

10.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Ak sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim aj na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

10.5 Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu stranu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebude predávajúci poskytovať osobné údaje tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho.

10.6 Osobné údaje sa spracúvajú na dobu neurčitú. Osobné údaje sa spracúvajú v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

10.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol informovaný o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8 V prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ (článok 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže Kupujúci:

- požiadať predajcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,

- požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa nápravu.

10.9. Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií. Máte právo na výpis, opravu, vymazanie, prenos v prenosnom formáte, obmedzenie, odvolanie súhlasu, námietku a sťažnosť dozornému orgánu.

10.10. Osobné údaje, ktoré zákazníci e - shopu vyplnia, naša spoločnosť potrebuje na prijatie objednávky a zabezpečenie dodania objednaného tovaru alebo služieb. Ide o právny titul na plnenie zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR a platí počas trvania objednávky.

Po dodaní tovaru alebo služby sme povinní tieto údaje uchovávať na základe zákonnej povinnosti po dobu trvania záručnej lehoty na účely vybavenia prípadnej reklamácie podľa § 620 zákona č. 89/2012 Z. z.

Vystavené daňové doklady musíme uchovávať 10 rokov z dôvodu zákonnej povinnosti podľa zákona č. 235/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, § 35 a 35a. Po uplynutí tejto lehoty budú vymazané.

Vašu e - mailovú adresu použijeme na zasielanie obchodných oznámení týkajúcich sa podobného tovaru alebo služieb, ktoré ste si zakúpili. Ich zasielanie budete môcť kedykoľvek zastaviť kliknutím na odkaz uvedený v e-maile. Ide o konanie na základe oprávneného záujmu, ktorý je plne v súlade so zákonom 480/2004 Z. z. a článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE.

11.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na e - mailovú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na e - mailovú adresu kupujúceho.

11.2 Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie na svojom počítači. V prípade, že nákup na internetovej stránke je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy splniť bez toho, aby sa na počítači kupujúceho ukladali súbory cookies, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

12. DOPRAVA

12.1 Kupujúcemu možno doručovať na jeho elektronickú adresu.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, zmluvné strany sa dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Podmienok neplatné alebo neúčinné, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam je čo najbližší neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení.

13.3 Právne zastupovanie spoločnosťou Ga Property s.r.o.  - údaje poskytla: www.das.cz

D.A.S Rechtsschutz AG, česká pobočka

D.A.S. Rechtsschutz AG so sídlom vo Viedni, obchodná adresa Hernalser Gürtel 17, A-1170 Viedeň, Rakúsko

Kúpna zmluva vrátane Obchodných podmienok je archivovaná Predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho:

adresa: Service Tech, Varšavská 425/106, Ostrava - Hulváky, 709 00

e-mailová adresa "info@epriemysel.sk", telefón +420 773 020 261

 

14. OSTATNÉ USTANOVENIA

14.1. "Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e - mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e - shop zapojený. Tie sú vám zasielané pri každom nákupe u nás, pokiaľ ich neodmietnete dostávať v súlade s § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti. Spracovanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi sa vykonáva na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzu nášho postavenia na trhu využívame spracovateľa Heureka.cz, prevádzkovateľa portálu Heureka.cz; na tieto účely vám môžeme poskytnúť informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Pri zasielaní e-mailových dotazníkov sa vaše osobné údaje neposkytujú žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov prostredníctvom odkazu v e - maile s dotazníkom. Ak máte námietky, dotazník vám už nepošleme."

14.2 Akcia na dopravu zdarma - platí len pre DPD a zásielky do 30 kg a 50 x 50 x 50 cm v rámci Českej republiky a zásielky na Slovensko do
hmotnosť 20 kg a rozmery 50 x 50 x 50 cm. V prípade, že hmotnosť alebo rozmery prekročia vyššie uvedené hodnoty, bude preprava spoplatnená podľa platných cenníkov a zákazník bude o tom informovaný. Túto zľavu nie je možné žiadnym spôsobom uplatniť.

14.3 Z dôvodu dynamicky sa meniacich cien na trhu a nedostatku tovaru si týmto vyhradzujeme právo zrušiť objednávku a odstúpiť od zmluvy alebo upraviť cenu podľa aktuálnych cien po predchádzajúcej dohode.

14.4 Minimálna hodnota objednávky je 50 euro

V Ostrave 1. septembra 2021